 OS X Mac Help

Skróty klawiaturowe w systemie OS X


Aby zastosować skrót klawiaturowy lub kombinację klawiszy, należy nacisnąć klawisz modyfikujący wraz z klawiszem znaku. Na przykład jednoczesne naciśnięcie klawisza Command (klawisza z symbolem ) i klawisza C powoduje skopiowanie zaznaczonego obiektu (tekstu, grafiki itp.) do schowka. Takie połączenie jest także określane jako kombinacja klawiszy (lub skrót klawiaturowy) Command-C.
Klawisz modyfikujący wchodzi w skład wielu kombinacji klawiszy. Zmienia on sposób, w jaki system OS X interpretuje naciśnięcia innych klawiszy lub kliknięcia myszą czy kliknięcia na gładziku. Do klawiszy modyfikujących zalicza się następujące klawisze: Command, Shift, Opcja, Control, Caps Lock, Fn. Jeśli klawiatura jest wyposażona w klawisz Fn, trzeba będzie użyć tego klawisza w niektórych skrótach podanych niżej. Przykładowo zamiast skrótu Control-F2 trzeba będzie zastosować skrót Fn-Control-F2.
Oto symbole klawiszy modyfikujących, które są widoczne w menu systemu OS X:
Ikona klawisza Command (klawisz Command) — na niektórych klawiaturach firmy Apple ten klawisz przedstawia także logo firmy      Apple (Logo firmy Apple)
Ikona klawisza Control (klawisz Control)
Ikona klawisza Opcja lub Alt (klawisz Opcja) — czasem oznaczony napisem „Alt”
Ikona klawisza Shift (klawisz Shift)
Ikona klawisza Caps Lock (klawisz Caps Lock) — włączanie i wyłączanie funkcji Caps Lock
Fn (klawisz funkcyjny) 

Skróty dostępne podczas uruchamiania komputera
Klawisz lub kombinację klawiszy należy naciskać do momentu wykonania/pojawienia się oczekiwanej funkcji (na przykład podczas uruchamiania komputera należy trzymać wciśnięty klawisz Opcja do momentu pojawienia się Menedżera uruchamiania lub klawisz Shift do momentu pojawienia się tekstu „Safe Boot”). Wskazówka: jeśli funkcja związana z uruchamianiem komputera nie działa, a jest używana klawiatura innej firmy, należy spróbować ponownie na klawiaturze firmy Apple.
OpcjaWyświetla wszystkie woluminy rozruchowe (Menedżer uruchamiania).
ShiftWykonuje operację Safe Boot (uruchamia komputer w trybie bezpiecznym)
Lewy ShiftZapobiega automatycznemu logowaniu.
CUruchamia komputer z nośnika rozruchowego (płyty DVD lub CD, napędu USB itp.).
TUruchamia komputer w trybie dysku FireWire.
NUruchamia komputer z serwera NetBoot.
XWymusza uruchomienie systemu Mac OS X (jeśli komputer zawiera też woluminy startowe systemu innego niż Mac OS X).
DUmożliwia użycie programu Test sprzętu Apple.
Command-RUmożliwia użycie funkcji odzyskiwania (w systemie OS X Lion lub nowszym).
Command-VUruchamia komputer w trybie opisowym.
Command-SUruchamia komputer w trybie pojedynczego użytkownika.
Command-Opcja-P-RZeruje pamięć NVRAM/parametryczną pamięć RAM.
Przytrzymanie klawisza wysuwania nośnika z napędu (⏏) lub klawisza F12 albo przytrzymanie przycisku myszy lub przycisku gładzikaWysuwa płytę.
Skróty dostępne podczas usypiania i wyłączania komputera
Przycisk zasilaniaWyłącza komputer Mac lub wprowadza go w tryb uśpienia.
Przytrzymanie przycisku zasilaniaWymusza wyłączenie komputera Mac.
Command-Control-przycisk zasilaniaWymusza ponowne uruchomienie komputera Mac.
Control-klawisz wysuwania nośnika (⏏)Wyświetla okno dialogowe ponownego uruchamiania/usypiania/wyłączania.
Command-Opcja-klawisz wysuwania nośnika (⏏)Przełącza komputer w tryb uśpienia.
Command-Control-klawisz wysuwania nośnika (⏏)Zamyka wszystkie aplikacje (po zaproponowaniu zachowania zmian w otwartych dokumentach), a następnie uruchamia ponownie komputer.
Command-Opcja-Control-klawisz wysuwania nośnika (⏏)Zamyka wszystkie aplikacje (po zaproponowaniu zachowania zmian w otwartych dokumentach), a następnie wyłącza komputer.
Shift-Control-klawisz wysuwania nośnika (⏏)Wprowadza wszystkie monitory w tryb uśpienia.Skróty klawiaturowe w programie Finder
Command-AZaznacza wszystkie elementy w przednim oknie programu Finder (lub na biurku, jeśli żadne okno nie jest otwarte).
Command-Opcja-AUsuwa zaznaczenie wszystkich elementów.
Command-Shift-AOtwiera katalog Programy.
Command-CKopiuje zaznaczony element/tekst do schowka.
Command-Shift-COtwiera okno Komputer.
Command-DDuplikuje zaznaczony element.
Command-Shift-DOtwiera katalog biurka.
Command-EWysuwa nośnik.
Command-FZnajduje wszystkie pasujące atrybuty w funkcji Spotlight.
Command-Shift-FZnajduje pasujące nazwy plików w funkcji Spotlight.
Command-Opcja-FPowoduje przejście do pola wyszukiwania w otwartym oknie funkcji Spotlight.
Command-Shift-GPowoduje przejście do folderu.
Command-Shift-HOtwiera katalog domowy aktualnie zalogowanego użytkownika.
Command-IPowoduje pobranie informacji.
Command-Opcja-IPokazuje inspektora.
Command-Control-IPowoduje pobranie informacji podsumowania.
Command-Shift-IOtwiera program iDisk.
Command-JPokazuje opcje widoku.
Command-KNawiązuje połączenie z serwerem.
Command-Shift-KOtwiera okno Sieć.
Command-LTworzy skrót zaznaczonego elementu.
Command-MMinimalizuje okno.
Command-Opcja-MMinimalizuje wszystkie okna.
Command-NOtwiera nowe okno programu Finder.
Command-Shift-NTworzy nowy folder.
Command-Opcja-NTworzy nowy inteligentny katalog.
Command-OOtwiera zaznaczony element.
Command-Shift-QWylogowuje.
Command-Shift-Opcja-QWylogowuje natychmiast.
Command-RPokazuje oryginał (skrótu).
Command-TDodaje element do paska bocznego.
Command-Shift-TDodaje element do ulubionych.
Command-Opcja-TPokazuje/ukrywa pasek narzędzi w oknach programu Finder.
Command-Shift-UOtwiera katalog Narzędzia.
Command-VWkleja zawartość schowka.
Command-WZamyka okno.
Command-Opcja-WZamyka wszystkie okna.
Command-XWycina zaznaczony obiekt.
Command-Opcja-YUruchamia pokaz slajdów (system Mac OS X 10.5 lub nowszy)
Command-ZCofa/powtarza wykonaną czynność.
Command-1Włącza widok ikon.
Command-2Włącza widok listy.
Command-3Włącza widok kolumn.
Command-4Włącza widok Cover Flow (sysatem Mac OS X 10.5 lub nowszy)
Command-przecinek (,)Otwiera preferencje programu Finder.
Command-akcent (`) (na klawiaturze o układzie amerykańskim klawisz akcentu znajduje się nad klawiszem Tab)Przełącza między otwartymi oknami programu Finder.
Command-Shift-znak zapytania (?)Otwiera pomoc komputera Mac.
Command-lewy nawias kwadratowy ([)Powoduje przejście do poprzedniego folderu.
Command-prawy nawias kwadratowy (])Powoduje przejście do następnego folderu.
Command-Strzałka w góręOtwiera folder, w którym znajduje się bieżący folder.
Command-Control-Strzałka w góręOtwiera folder, w którym znajduje się bieżący folder, w nowym oknie.
Command-Strzałka w dółOtwiera podświetlony element.
Command-Shift-Strzałka w góręUaktywnia biurko.
Strzałka w prawo (w widoku Lista)Otwiera zaznaczony folder.
Strzałka w lewo (w widoku Lista)Zamyka zaznaczony folder.
Opcja-kliknięcie trójkątnego przycisku rozwijania (w widoku Lista)Otwiera wszystkie foldery znajdujące się w zaznaczonym folderze.
Opcja-dwukrotne kliknięcieOtwiera folder w osobnym oknie i zamyka bieżące okno.
Command-dwukrotne kliknięcieOtwiera folder w osobnym oknie.
Command-kliknięcie nazwy oknaWyświetla foldery zawierające bieżące okno.
Command-TabPrzełącza do następnej aplikacji.
Command-Shift-TabPrzełącza do poprzedniej aplikacji.
Command-DeletePrzenosi zaznaczony obiekt do Kosza.
Command-Shift-DeleteOpróżnia Kosz.
Command-Shift-Opcja-DeleteOpróżnia Kosz bez wyświetlania okna dialogowego potwierdzenia.
Spacja (lub Command-Y)Uruchamia funkcję Szybki przegląd (system Mac OS X 10.5 lub nowszy
Command podczas przeciąganiaPrzenosi przeciągany element do innego woluminu (innej lokalizacji). Gdy klawisz jest wciśnięty, zmienia się ikona wskaźnika. Więcej informacji można uzyskać w tym artykule.
Opcja podczas przeciąganiaKopiuje przeciągnięty element. (Naciśnięcie klawisza powoduje zmianę ikony wskaźnika. Więcej informacji można uzyskać w tym artykule).
Command-Opcja podczas przeciąganiaTworzy skrót przeciągniętego elementu. (Naciśnięcie klawisza powoduje zmianę ikony wskaźnika. Więcej informacji można uzyskać w tym artykule).
Źródło: http://support.apple.com/kb/HT1343?viewlocale=pl_PL&locale=pl_PL


Brak komentarzy: